Värdepappersrätt

Advokaterna Liman & Partners biträder värdepappersbolag och fondbolag i såväl civilrättsliga som näringsrättsliga frågor. Uppdragen innefattar upprättande av olika typer av avtal med anknytning till värdepappersrättsliga frågor, ansökningar hos Finansinspektionen om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse eller fondverksamhet samt regelefterlevnad och tillsynsfrågor. Byrån biträder ofta klienter i den löpande kontakten med Finansinspektionen.