Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATERNA LIMAN & PARTNERS (2022:1)

1. Tillämplighet och uppdragets omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för all rådgivning och alla tjänster som Advokaterna Liman & Partners AB (nedan Advokaterna Liman & Partners, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tillhandahåller. Avvikelse från dessa allmänna villkor ska överenskommas skriftligen för att kunna göras gällande.

1.2 Uppdraget ni lämnat till oss är ett avtal med Advokaterna Liman & Partners och inte med ägare av advokatfirman eller någon juridisk eller fysisk person som har anknytning till advokatfirman. Detta gäller även om avsikten är att en särskild fysisk person ska utföra uppdraget. Juridiska och fysiska personer som är associerade till Advokaterna Liman & Partners (t.ex. ägare, styrelseledamöter, verkställande direktör, fysiska och juridiska personer som har samarbetsavtal med oss, konsulter och anställda) omfattas av dessa villkor och dessa personer ska inte ha något individuellt ansvar gentemot er om inte annat följer av tvingande lag.

1.3 Vi är skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Våra tjänster anpassas efter omständigheterna och information i det enskilda uppdraget samt de instruktioner ni ger oss. Ni kan därför inte förlita er på ett visst råd i samband med någon annan angelägenhet eller använda det för annat ändamål än för vilket det lämnades, utan vårt föregående uttryckliga medgivande.

1.4 När ni anlitar oss får vi, såvida ni inte meddelar annat, vidta de åtgärder som vi anser nödvändiga eller önskvärda för att utföra uppdraget. Om vi anlitar andra rådgivare, sakkunniga och fackmän för arbete i uppdraget har vi rätt att begära att ni kontrakterar dem direkt och därigenom påtar er ett direkt ansvar för deras arvoden och kostnader. De råd vi lämnar till er baseras på rättsläget när rådet gavs. Om vi inte avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar i rättsläget.

1.5 Vi kommunicerar med våra klienter och andra på flera sätt, bland annat via e-post. Om ni skulle föredra att vi inte kommunicerar elektroniskt, ber vi att ni meddelar oss detta. Annars förutsätter vi att ni inte har något emot detta.

1.6 Ni har rätt att när som helst avsluta vårt uppdrag. Tillämplig lag och god advokatsed reglerar under vilka omständigheter vi har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. För de tjänster vi har utfört och de kostnader vi har haft innan uppdraget upphörde genom er uppsägning eller vårt frånträde måste Ni erlägga betalning.

2. Arvoden och kostnader mm

2.1 Vi strävar efter att tillhandahålla juridiska tjänster till attraktiva arvoden. Arvodet kan baseras på olika faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Advokaterna Liman & Partners, tidspress och uppnått resultat. Våra arvoden överensstämmer med de vägledande regler om god advokatsed som utfärdats av Sveriges advokatsamfund.


2.2 Utöver arvode debiteras kostnader för resor och andra utgifter som Advokaterna Liman & Partners har i samband med utförandet av uppdraget. Normalt har vi begränsade utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att begära förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.


2.3 Om vi inte avtalar annat fakturerar vi upparbetat arvode löpande under uppdragets gång, normalt månadsvis eller, om endast mindre arvode uppkommit, mer sällan. Om inte annat avtalas förfaller våra fakturor 10 dagar efter fakturadatum.


2.4 Ni ska själva, i samband med att ni anlitar oss, kontakta ert försäkringsbolag för att ta i anspråk eventuell rättsskyddsförsäkring. Om ni så begär kan vi vara er behjälpliga med att ianspråkta eventuellt rättskydd. Rättsskyddsförsäkring täcker normalt sett enbart en del av det upparbetade arvodet. I den mån ersättning inte utgår ur försäkringen ska arvode och kostnader betalas av er. Observera att det är vanligt att försäkringsbolag utger ersättning först när ärendet avslutats, eller á conto med långa intervaller under ärendets gång. Eftersom vårt arvode normalt faktureras månadsvis innebär det, om inte annat avtalats, att ni måste betala våra fakturor i avvaktan på besked och eventuell utbetalning från försäkringsbolaget.


2.5 Vi kan komma att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Så kan även under vissa omständigheter ske i pågående uppdrag om det är förenligt med de vägledande regler som god advokatsed som Sveriges advokatsamfund utfärdat.


2.6 I domstolsprocesser och skiljeförfarande kan den förlorade parten komma att åläggas att betala hela eller delar av den vinnande partens rättegångskostnader inklusive advokatarvoden. Det är dock inte alltid så att den vinnande partens samtliga rättegångskostnader är ersättningsgilla. Oavsett om ni får full ersättning för era rättegångskostnader eller inte måste ni erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader som vi haft i samband med att vi företrätt er i en domstolsprocess eller
ett skiljeförfarande.

3. Ansvar och ansvarsbegränsning

3.1 Er förbindelse är med Advokaterna Liman & Partners och inte med någon annan till Advokaterna Liman & Partners associerad juridisk eller fysisk person (även om avsikten är att tjänsten utförs av viss specifik person). Ingen annan än Advokaterna Liman & Partners ska ansvara för de tjänster som tillhandahålls och eventuella krav som må framställas i anledning av tjänsterna. Utan att begränsa allmängiltigheten av det som sagts i det förgående, ska ansvarsbegränsningarna i dessa allmänna villkor gälla till förmån för varje till Advokaterna Liman & Partners associerad juridisk eller fysisk person (exempelvis aktieägare, verkställande direktör, styrelseledamot, anställd, fysiska och juridiska personer som har samarbetsavtal med oss, konsult eller personer som tidigare varit associerade till Advokaterna Liman & Partners på nyssnämnda sätt).


3.2 Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är begränsat till ett belopp per uppdrag om 25 miljoner svenska kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, fem miljoner svenska kronor. Oaktat det som sagts i det föregående har vi inget ansvar för indirekt skada/förlust inklusive inkomstbortfall, goodwillförlust och förlust i näringsverksamhet. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd. Vi kan heller inte acceptera en skyldighet att utge viten.


3.3 Vi ska inte ha något ansvar mot tredje man för dokument eller annan rådgivning. Om vi på er begäran avtalar att tredje man kan förlita sig på dokument som tagits fram av oss eller rådgivning som lämnats av oss ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar och vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är ansvariga gentemot er. Alla belopp som betalas till tredje man till följd av detta ansvar ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot er och vice versa.


3.4 Andra rådgivare, sakkunniga och fackmän ska anses vara oberoende av oss (oavsett om vi anlitat eller kontrakterat dem direkt). Vi ansvarar således inte för andra rådgivare eller fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd eller andra tjänster som de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller inte.

4. Klagomål och krav

4.1 Vi eftersträvar efter att ni ska bli nöjd med våra tjänster. Om ni av någon anledning är missnöjd eller har klagomål ska ni underrätta ansvarig advokat hos Advokaterna Liman & Partners så snart som möjligt.

4.2 Krav som har samband med rådgivning ska framställas till ansvarig advokat så snart som ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader av det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller kunde ha blivit kända av er om ni genomfört rimliga efterforskningar.

4.3 Om ert krav har sin grund i tredje mans, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot er, ska vi eller vår försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor – håller er skadelösa. Om ni bemöter, reglerar, förlikar eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet.

4.4 Om vi eller vår försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

4.5 Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. Adressen till konsumenttvistnämnden är Konsumenttvistnämnden Sveriges Advokatsamfund Box 27321, 102 54 Stockholm. För vidare information, se www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnämnden.

5. Tillämplig lag

5.1 Dessa allmänna villkor, vårt uppdrag och våra tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.


5.2 Om vi har tillställt er en uppdragsbekräftelse i ett specifikt uppdrag, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.